BuzzbuildingBuzzBuilding? Insektsodling i stan kan bli en del av lösningen på proteinbehovet framgent. Urban insektsodling i så kallade Buzzbuildings är Belatchew Arkitekters kreativa förslag på framtidens proteinbehov. De har redan tidigare placerat BuzzBuilding på Vanadisplan i en vision där dessa futuristiska byggnader helt kan ersätta de nästan 50 000 ton kött som stockholmarna äter per år med syrsor. Nu har turen kommit till Taiwans huvudstad Taipei.

Därför insekter i BuzzBuilding

Bakgrunden till idén om BuzzBuilding börjar med en tanke om resurser. Kolla in den här infografiken som kommer från Belatchew (om du zoomar in så ser du ännu bättre). Den avslöjar att det är synnerligen resurssnålt att framställa protein från insekter. I den plan som Belatchew också har med i infografiken planerar man dessutom att mata syrsorna med matsvinn. Sammanfattningen nedan kommer från Belatchews Arkitekters pressrelease:
År 2050 beräknas jorden befolkas av 9 miljarder människor och en fråga som söker sitt svar är hur en hållbar livsmedelsproduktion som räcker till utan att belasta miljön kan se ut. En lösning är att hitta alternativ till köttprotein, och en sådan proteinkälla är insekter. Det finns ungefär 1900 ätbara arter, och 2 miljarder av världens befolkning äter redan insekter idag. Proteinproduktion från insekter är betydligt mer effektiv än köttproduktion, det krävs till exempel 10 kg foder för att framställa 1 kg nötkött, men med samma fodermängd kan man få 9 kg insekter.
För att åskådliggöra hur en urban insektsproduktion kan se ut har Belatchew Labs tagit fram insektsfarmen BuzzBuilding och som med 1 150 m² på 3 våningar erbjuder 10 350 m² odlingsyta. BuzzBuilding består av en byggnad som integrerar hela produktionsflödet av insekter, från ägg till färdig insekt. Därutöver inrymmer BuzzBuilding en säker hemvist för utrotningshotade vildbin, som förutom att tillförsäkra hotade binarters fortsatta liv även bidrar till en blommande och fruktbar stad.
Den bärande konstruktionen i byggnaden är en stålram som är inspirerad av ett exoskelett, dvs ett yttre skelett som gör BuzzBuilding insektslik. På bottenvåningen finns en restaurang där insekter både tillagas och säljs. Målet är att göra produktionen offentlig, så att den till skillnad mot den undangömda köttproduktionen bjuder in till observation och delaktighet samt kunskap om var vår mat kommer ifrån.

CSV-analys av BuzzBuilding

Buzzbuilding 2CSV, creating shared value eller gemensamt värdeskapande, är det fenomen som beskriver (ökad) vinstmöjlighet för en given verksamhet samtidigt som man tillgodoser fler intressenters behov än bara själva verksamhetens. Det handlar ofta om värden kring miljö och klimat, djuretik och människors sociala förutsättningar och arbetsförhållanden – om konsten att tjäna pengar på att göra “gott”, om man vill uttrycka det så. Nedan följer några spekulativa tankar kring vad CSV kring matinsekter skulle kunna innebära för några utvalda parametrar, men även några frågetecken som behöver redas ut.

Miljö

 1. Det krävs mindre utrymme att framställa insektsprotein än konventionellt kött såsom vi betraktar kött i västvärlden, alltså nötkött, fläsk, kyckling och fisk.
 2. Vi kan också använda grödor och restprodukter som foder åt matinsekter som vi annars ändå skulle kassera och inte kan använda som foder åt andra djur i livsmedelsproduktionen.
 3. BuzzBuildings tycks vara en utrymmeseffektiv konstruktion som man kan placera på platser som ändå inte används till något annat, såsom rondeller, möjligen hustak och liknande.

Frågetecken

 1. BuzzBuilding - bild på landskap i flygvyHur skulle en minskad efterfrågan på vanligt kött påverka vår omedelbara miljö? Svensk nötköttsproduktion är knuten till svensk mjölkproduktion, eftersom köttdjuren utgörs av tjurarna som mjölkkorna föder. Om vi inte får avkastning för mjölkkornas avkomma, så skulle vi inte kunna ha vare sig mjölkproduktion eller köttproduktion på det sätt som vi har i Sverige idag. Det skulle i sin tur påverka inte minst den biologiska mångfalden, eftersom beteskravet om minst tre månader per år resulterar i de öppna landskap som vi gärna förknippar med Sverige. Det betyder vidare att vi bidrar till rätt miljö för en rad olika växter, insekter och större djur.
 2. En mycket brännande fråga är dessutom vår inhemska livsmedelsproduktion, något som vi av såväl säkerhetspolitiska som arbetsmässiga skäl bör värna om.
 3. Skulle insektsodling med utländska insektsarter innebära ett hot mot den inhemska biotopen? Om ett par miljoner artfrämmande syrsor rymmer från en anläggning är det inte svårt att föreställa sig att det skulle kunna påverka miljön de hamnar i. Hur förhindrar vi i så fall det?

Resursanvändning

 1. Att använda matsvinn som foder till insekter, som i sin tur blir livsmedel, är ett sätt att få ekonomisk vinning för mer av den mat vi producerar. I Europa räknar man med att vi kastar 100 miljoner ton fullgod mat varje år, och att kunna få avkastning för åtminstone en del av detta vore en ekonomisk vinst. Lyssna gärna på podden Mat och Marginaler, avsnitt 50 med rubriken Business unusual ska minska matsvinn, för att höra mer om matsvinn och vad det innebär för konsekvenser och möjligheter för innovativt företag.
Frågetecken:
 1. Hur garanterar vi vår livsmedelssäkerhet om vi använder matsvinn som foder åt matinsekter?
 2. Hur påverkar insekternas behov av vältempererad miljö behovet av energi för uppfödning?

Matbehovet

 1. Att förse drygt 9 miljarder människor med mat skulle kräva en fördubbling av den matproduktion vi redan har. Och då ska vi också komma ihåg att inget säger att 9 miljarder människor år 2050 skulle vara toppen på befolkningskurvan – den skulle troligtvis fortsätta att öka ytterligare. Därför måste många framgångsrika tillvägagångssätt för att framställa så mycket mat formuleras, testas och skalas upp redan nu. Det gäller såväl nya grödor som köttdjur och matinsekter. Kanske kan ett minskat fokus på monokulturer till och med innebära en miljövinst? Genom att diversifiera kosten får vi kanske samtidigt en ökad näringspalett, något som sannolikt skulle vara bra för hälsan.

Jobbmöjligheter

 1. En fördubbling av matproduktionen innebär sannolikt att fler människor kommer att kunna arbeta inom livsmedelsindustrin. Enbart en intensifiering av matproduktionen via det redan sysselsatta antalet människor inom den branschen är så klart möjligt, men inte så sannolikt – om vi ska involvera fler växt- och djurarter i matproduktionen i stor skala så krävs en utökad specifik kompetens. Det torde i sin tur betyda fler jobbmöjligheter.
 2. Kunskapen om vilka arter som kan födas upp tillsammans, vilka arter som bör födas upp i samma anläggning, och hur sjukdomar som påverkar desamma ska bekämpas så effektivt och ekologiskt hållbart som möjligt bereder förmodligen väg för “insektsveterinärer“, specialiserade entomologer som precis som vilka andra veterinärer inom livsmedelsproduktionen som helst har till uppgift att se till att bestånden håller sig livskraftiga och produktiva.

Transparens och kommunikation

 1. Produktionen av matinsekter är jungfrulig i västvärlden. Det betyder samtidigt att allt vi gör på den fronten kommer att vara nytt för konsumenten. Det finns än så länge inga skandaler från europeisk matinsektsproduktion som smolkar bägaren och urholkar förtroendet för den nischen. Här har aktörerna som kommer att verka inom matinsektsproduktionen en nära nog unik möjlighet att redan från början involvera och engagera både kund och konsument och på så vis bygga det förtroende som är så viktigt för långsiktig verksamhet inom livsmedelsproduktionen. Här är troligtvis BuzzBuilding något mycket betydelsefullt på spåren – man vill till och med visa kund och konsument hur produktionen går till från insektsägg till färdig maträtt. Det blir i sin tur ett mycket viktigt led i marknadsföringen.

Relaterade länkar insekter

Sveriges Radio uppmärksammade Buzzbuilding när det blev aktuellt för Sverige – Insektsfabrik och bihotell i Stockholm (Johan Bergendorff, Sveriges Radio)

Är du intresserad av att veta vad CSV (creating shared value, lönsam hållbarhet) kan göra för ditt företag?

Kontakta mig gärna på anki@ankisundin.se eller ring under kontorstid på 0707-29 26 33, så bokar vi ett förutsättningslöst möte för att diskutera vad Creating Shared Value kan göra för ditt företag.